فرم درخواست آنالیز

فرم درخواست آنالیز

 

ردیف

نوع  آنالیز

فرم درخواست آنالیز

فرم تکمیلی

1

(AAS) و ICP

 دانلود

 

2

TGA

 دانلود

دانلود

3

DSC

دانلود

دانلود

4

A.A

دانلود

 

5

BET

 دانلود

 

6

CHN & CHNS

دانلود

 

7

Flame Photometer

 دانلود

 

8

flash point

 دانلود

 

9

Fluorescence

دانلود

 

10

FT-IR

دانلود

 

11

GC

دانلود

 

12

GC-MS

دانلود

 

13

HPLC

 دانلود

 

14

Ion Chromatograph

 دانلود

 

15

Karl Fischer

 دانلود

 

16

LC-MS

 دانلود

 

17

MS

دانلود

 

18

Particle size

 دانلود

 

19

Petroleume Ins. General Servise

دانلود

 

20

PSA

 دانلود

 

21

P-XRD. SC_XRD

دانلود SC-XRD

دانلودP-XRD

 

22

SEM

 دانلود

 

23

SFT

 دانلود

 

24

SPM

 دانلود

 

25

spray dryer

 دانلود

 

26

Viscosity

 دانلود

 

27

دانسيومتر

 دانلود

 

28

ولتامتری

 دانلود

 


29


30
خدمات آزمایشگاه عمومی


UV
دانلود


دانلود
 

31

NMR

 دانلود

 

 

 
 
   دانلود : LCMS96.pdf           حجم فایل 208 KB