XRD

 

 

Powder X-Ray Diffractometer

Bruker AXS-D8 Advance

ثبت الگوی پراش پرتو ایکس جهت شناسایی فازهای موجود در ماده

 مجهز به جا نمونه­ای چرخان که منجر به اندازه گیری کل سطح ماد می­شود.

 حجم سیلندری به قطر 20×1 میلی متر ارتفاع

 شناسایی فازهای ترکیبات شیمیایی پودری بر اساس الگوی پراش اشعه ایکس

اندازه گیری میانگین فواصل بین لایه­ ها (d)

 تشخیص فازهای کریستالی با استفاده از بانک الکترونیک نرم افزار

اندازه گیری FWHM جهت تعیین اندازه ذرات با استفاده از رابطه Scherrer

 


فرم درخواست آنالیز