HPLC

 

 

High Performance Liquid Chromatography

KNAUER-RI-DUV-D

 

متشكل از مخزن فاز متحرك، پمپ، انژكتور و دتكتور

شناسایی و جداسازی تركيبات موجود در نمونه بواسطه تزريق مخلوطي از آن در ستون

آزمایش تحت استاندارد GMP

دقت اندازه ­گیری در حد ppm

دارای دتکتورهای:

       UV Visible

       Refractive Index

       Poly Diod Array

       فلورسانس

      الکتروشیمیایی

 


فرم درخواست آنالیز