Karl Fischer

 

 

Metrohm

اندازه‌گیری میزان آب در نمونه‌هایی با درصد آب بسیار پایین به روش کولن سنجی در محدوده mg/kg 100-مطابق با استاندارد ASTM E1064

اندازه‌گیری آب در نمونه‌ها با درصد آب بالا به روش حجم سنجی در محدوده  mg/kg 100 تا 100% مطابق با استاندارد ASTM E203-08

حرارت دادن نمونه ها در آون و آزاد کردن آب موجود در آن و سپس اندازه‌گیری میزان آب آزاد شده در محدوده mg/kg  25000-10 مطابق با استاندارد ASTM D6304

 


فرم درخواست آنالیز