Capillary – Electrophoresis

 

 

Capillary – Electrophoresis

Prince Technology - CE - 200

 

جداسازی گونه‌های یونی، ماکرومولکولهايي مانند پروتئین ها، نوکلئیک اسیدها، داروها و ...

 


فرم درخواست آنالیز