نحوه پرداخت هزینه آنالیز
**نحوه پرداخت هزینه آنالیز **
 
شماره شبا:
IR640100004001021203000119
شماره حساب:
۴۰۰۱۰۲۱۲۰۳۰۰۰۱۱۹
کد شناسه ( آزمایشگاه مرکزی):
۳۴۷۰۲۱۲۸۲۱۱۳۵۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
پژوهشگاه شیمی و‌مهندسی شیمی ایران

شماره تماس:۴۴۷۸۷۷۹۰
ایمیل: valipoor.2018@yahoo.com
رسید های پرداختی خود را به ایمیل ذکر شده با اسم و مشخصات و نوع آنالیز ارسال نمایید
برای انجام تراکنش ها وارد کردن کد شناسه الزامی است.