مدیریت و کارشناسان

مدیریت و کارشناسان

 

ردیف

آزمایشگاه مرکزی

شماره تلفن

مسئول

1

مدیر آزمایشگاه مرکزی

44787720-40 داخلی 1048

آقای دکتر مجتبی مبرزائی

2

پذیرش

44787790

خانم دهقان و آقای ولی پور

  به منظور ارتباط با کارشناسان، با شماره اصلی پژوهشگاه تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید شماره اصلی پژوهشگاه
44787720-40
 

3

SEM/EDS

1262

 

خانم مهندس جلیل زاده

4

SPM

رابط شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و شاعا

1256

 

خانم مهندس جلیل زاده

5

BET

1209

 

خانم مهندس اکبری

UV-VIS

خدمات آزمایشگاه عمومی

6

P-XRD

1037

1337

خانم دکتر باهمت

7

TGA

1106

 

خانم مهندس قائم مقامی

DSC

8

FTIR

1107

1022

 

آقای دکتر دانشیار

9

GC

1119

خانم مهندس عبدی زاده

10

CHN

1110

 

 

خانم مهندس قائم مقامی

CHNS

کشش سطحی

11

GC-MS

1108

 1123

خانم مهندس سلطان نژاد

12

PSA

1296

1358

خانم مهندس حسینی

پلاسما

13

KF

1110

 

خانم مهندس قائم مقامی

خدمات عمومی آزمایشگاه مهندسی شیمی

14

فلوئورسانس(PL)

1082

 

خانم مهندس نخشب

15

جذب اتمی

1022

1073

آقای دکتر دانشیار

 

 

16

ICP

1126 خانم مهندس افشین

17

LC-MS

 

44787950

داخلی 1346

 

آقای مهندس اصفهانی

18

HPLC


1116

 

 

خانم مهندس حجی پور

 

 

19

Spray dryer

1044 آقای مهندس بالاور

20

SC-XRD

 

1073

آقای دکتر حلواگر

21

PSA

1117

1196

آقای دکتر صیاحی

22 خدمات عمومی مهندسی 1518
خانم مهندس مشکینی