تعرفه آنالیز

تعرفه آنالیز

 

جدول تعرفه های خدمات آزمایشگاهی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1403
 
ردیف نام آزمون واحد مشخصه آزمون هزينه پایه به ريال
1 FTIR نمونه پودر- فیلم - مایع
پیرولیز، آماده سازی نمونه مایع و پودری
ATR
2200000
2200000
2200000
2 UV/Vis نمونه جامد 1800000
مایع-ساعتی
مایع-نمونه
6000000
1600000
3 آنالیز عنصری (7 نمونه بالاتر 10% تخفیف علاوه بر تخفیف دانشجویی) نمونه CHN 2500000
CHNS 4000000
4 GC نمونه كيفي بدون استاندارد سازی
کمی بدون استاندارد سازی
کمی با استاندارد سازی

 

7500000
9000000
10000000

نمونه Heads Space
Trap & Purge
SPME

12000000

24000000
نمونه
گازی
9500000
5 GC/Mass نمونه   از 7500000 تا 12000000
6 I.C (كروماتوگرافي يوني) هرآنيون یا کاتیون 6 آنیون
تک آنیون
6500000
4000000
7 Mass (طیف سنجی جرمي) نمونه
 
8 HPLC كروماتوگرافي مايع نمونه
کمی

 از 5000000 تا 8500000
9 Spay driyer نمونه
 
کمتر از یک ساعت
 
5000000-10000000
10 HPLC Preprative نمونه  
11 A.Aَ فلزات سنگین ( نمونه های آماده سازی شده توسط متقاضی 25% تخفیف ) هرعنصر هزینه آماده سازی جداگانه محاسبه می شود 2200000
12 فليم فتومتر (Ca, K, Na) هرعنصر   900000
13 فلورسانس جامد
مایع

تیتراسیون
طیف سه بعدی

ساعتی

1900000
1500000

5500000
1600000
14 توزيع اندازه ذرات (به روش پراكنش ليزري) نمونه   4500000-5500000
     
15 PLASMA نمونه بسته به نوع آزمایش 3500000 - 6000000
16 نسبت قطر به ارتفاع ذرات نمونه   500000+هزینه آنالیز
     
     
     
17 دانسيته مايعات نمونه دستگاهی ( با دما به ازا هر دما 100/000 ریال بیشتر )  1300000
نمونه پيكنومتر 1200000
18 دانسیته پودر     900000
19 R.I (ضریب شکست نوری) نمونه   2200000
     
20 R.D (ضریب چرخش نوری)
نمونه
  5000000
21 SEM   ساعتی 15000000
22 آماده سازی و پوشش دهی طلا  
 
هر 1 RUN
تا 6 نمونه
7500000
 
23 SEM and EDX   ساعتی 15000000
24 EDX    
25 XRD (درجه 70-4) نمونه (عادی)
(عادی با شناسایی فاز)
4000000
5000000
26 XRD نمونه (تعیین FWHM)
افزایش محدوده الگوی پراش به ازای هر 28 درجه
700000
500000

 
27 DSC نمونه به ازای هر دقیقه بعد از نیم ساعت 30000 ریال اضافه می شود


تا یک ساعت

محدوده دمایی از 100 تا 300 درجه

5000000
28 TGA ( بعد از یک ساعت به ازای افزایش هر 10 دقیقه 45000ریال افزایش می یابد ) نمونه 30 دقیقه 4500000
60 دقیقه 5500000
90 دقیقه 8500000
   
29 Flash Point نمونه   2500000
   
   
30 LC-MS نمونه هزینه آماده سازی جداگانه محاسبه می گردد 6500000-13000000
31 LC-MS/MS نمونه هزینه آماده سازی جداگانه محاسبه می گردد
 
6500000-26000000
32  NMR 500MHz

CDCL2,D2O

DMSO

نمونه  

 

 

 

33

C NMR 500MHz

CDCL2,D2O

DMSO

نمونه  

 

 

34

C+H NMR 500MHz 

CDCL2,D2O

DMSO

نمونه

 

35

ویسکوزیته به روش Rotational

نمونه  

1900000

36 ویسکوزیته به روش Falling Ball نمونه
برای انجام تست به ازای هر بازه دمایی مبلغ 200000 ریال افزوده می گردد
1900000
37 نقطه ذوب دیجیتالی نمونه   1500000
38 نقطه جوش ماده خالص نمونه 1300000
39

True Boiting (point)

TBP

نمونه   2200000
40 ضریب هدایت مایعات نمونه 1000000
41 pH نمونه 800000
42 پتانسیومتری نمونه 1000000
43 الکتروفورز نمونه
2500000
44 اسمومتری غشائی نمونه
1600000
45

Search webCSD

جستجوی ساختار در بانک کریستالوگرافی کمبریج

نمونه نتیج  داده به صورت فایل pdf تحویل خواهد شد. 1800000
46

SC-XRD

نمونه

 

1. در صورت افزایش زمان جمع آوری دیتا از 6 ساعت به ازای هر ساعت 1800000 ریال به مبلغ جمع آوری دیتا اضافه می گردد.

2. در صورتی که آدرس پژوهشگاه و اسم عضو هیات علمی پژوهشگاه که حل ساختار و cif را انجام می دهد آورده شود مبلغ 10000000 ریال بابت حل ساختار و cif دریافت نمی گردد.

جمع آوری دیتا و تحویل آن به مراجعه کننده بدون حل ساختار1

 

 

حل ساختار و تحویل فایل cif2

 

10000000-15000000

اگر اسم آنالیزور در مقاله ذکر گردد

20000000-30000000

اگر اسم آنالیزور در مقاله ذکر نگردد

47

کارل فیشرکولومتری

نمونه


7500000-15000000

 

 

 
48 کارل فیشر حجم سنجی نمونه
7500000
49 پتانسیواستات/گالواتواستات (روشهای الکتروشیمیایی) نمونه   2800000
50 کدورت نمونه 750000

51 مواد معلق در نمونه های آبی نمونه
750000
52 کل جامدات محلول آبی نمونه   750000
53 BOD نمونه 1250000
54 COD نمونه
2500000
55 سختی موقت نمونه   1000000
56 راکتوربوچی تحت فشار  

بر اساس پروژه
 

57

کوره الکتریکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کوره الکتریکی تحت گاز نیتروژن پیوسته

ساعتی

ساعتی

ساعتی

ساعتی

ساعتی

ساعتی

 

 


ساعتی

تا دمای 500 درجه سانتی گراد

500 تا 700 درجه سانتی گراد

700 تا 1000 درجه سانتیگراد

1000 تا 1200 درجه سانتیگراد

1200 تا 1500 درجه سانتیگراد

1500 تا 1700 درجه سانتیگراد

1250000

2500000

3500000

4500000

5500000

 

 

 

 


9000000

58

 

آسیاب گلوله ای

ساعتی2000000

59 آسیاب سیاره ای
به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 400000 ریال افزوده می شود 4000000
60 سنگ شکن فکی نمونه
2000000
61 آون ساده ساعتی 1300000
62 آون تحت خلاء ساعتی
 2500000
63 آسیاب چرخشی نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 400000 ریال اضافه می شود 3500000
64 سانتریفوژ نمونه هر نیم ساعت 4500000
65 گرانولاتور، دراژه ساز نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 400000 ریال اضافه می شود 3500000
66 میکسر مکانیکی و خمیرساز نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 400000 ریال اضافه می شود 5500000
67 پروب التراسونیک ساعتی   6300000
68 هموژنایزر نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی بللغ 500000 ریال اضافه می شود 4500000
69 روتاری نمونه   2500000
70 حمام اواتراسونیک ساعتی   2500000
71 فریزر 70- هفته ای   1300000
72 SPM/AFM نمونه بر اساس تکنیک و نوع نمونه قیمتها متفاوت می باشد از 3000000 تا 4000000
73 BET نقطه ای

10 نقطه ای

16 نقطه ای

28 نقطه ای

7000000

7500000

8000000

74 کشش سطحی، زاویه تماس بسته به کار توافقی 2500000
75 ICP آماده سازی نمونه های ICP

1 عنصر

2 عنصر

3 عنصر

4 عنصر

تا 5 عنصر

تا 10 عنصر

 30 عنصر

40 عنصر

آماده سازی با اسید

آماده سازی با 4 اسید

آماده سازی با ذوب قلیا

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

6500000

7500000

9000000

2000000

2500000

9000000

76 سیستم تقطیر اتوماتیک و تعیین دامنه نقطه جوش
به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 800000 ریال اضافه می شود

3300000
77 فلوتاسیون   به ازای هر ساعت اضافی مبلغ 600000 ریال افزوده می شود 3300000
78 ترازو وزن بالا     400000
79 آب مقطر لیتری   400000
80 پلاریمتر     5000000
81 شیکر     1500000
82 فریز درایر ساعتی   1300000
83 ازت
  لیتری
1000000
84 سیرکولاتور
85 فرمانتور بر اساس پروژه
86 پایلوت تقطیر
87 Auto lab