تعرفه آنالیز

تعرفه آنالیز

 

جدول تعرفه های خدمات آزمایشگاهی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1402
 
ردیف نام آزمون واحد مشخصه آزمون هزينه پایه به ريال
1 FTIR نمونه پودر- فیلم - مایع
پیرولیز، آماده سازی نمونه مایع و پودری
ATR
1700000
1700000
1700000
2 UV/Vis نمونه جامد 1500000
مایع-ساعتی
مایع-نمونه
5000000
1300000
3 آنالیز عنصری (7 نمونه بالاتر 10% تخفیف علاوه بر تخفیف دانشجویی) نمونه CHN 2000000
CHNS 3000000
4 GC نمونه كيفي بدون استاندارد سازی
کمی بدون استاندارد سازی
کمی با استاندارد سازی

 

3500000
4500000
5000000

نمونه Heads Space
Trap & Purge
SPME

5500000
5500000
6000000
نمونه
گازی
4500000
5 GC/Mass نمونه   از 5000000 تا 10000000
6 I.C (كروماتوگرافي يوني) هرآنيون یا کاتیون 6 آنیون
تک آنیون
5000000
3000000
7 Mass (طیف سنجی جرمي) نمونه
 
8 HPLC كروماتوگرافي مايع نمونه
کمی

 از 3500000 تا 5000000
9 Spay driyer نمونه
 
کمتر از یک ساعت
 
4000000-8000000
10 HPLC Preprative نمونه    4500000
11 A.Aَ فلزات سنگین ( نمونه های آماده سازی شده توسط متقاضی 25% تخفیف ) هرعنصر هزینه آماده سازی جداگانه محاسبه می شود 1800000
12 فليم فتومتر (Ca, K, Na) هرعنصر   700000
13 فلورسانس جامد
مایع

تیتراسیون
طیف سه بعدی

ساعتی

1500000
1200000

4500000
1200000
14 توزيع اندازه ذرات (به روش پراكنش ليزري) نمونه   3500000-4500000
     
15 PLASMA نمونه بسته به نوع آزمایش 3500000 - 6000000
16 نسبت قطر به ارتفاع ذرات نمونه   500000+هزینه آنالیز
     
     
     
17 دانسيته مايعات نمونه دستگاهی ( با دما به ازا هر دما 100/000 ریال بیشتر )  1000000
نمونه پيكنومتر 900000
18 دانسیته پودر     700000
19 R.I (ضریب شکست نوری) نمونه   1800000
     
20 R.D (ضریب چرخش نوری)
نمونه
  4000000
21 SEM   ساعتی  
22 آماده سازی و پوشش دهی طلا  
 
هر 1 RUN
تا 6 نمونه

 
23 SEM and EDX   ساعتی  
24 EDX    
25 XRD (درجه 70-4) نمونه (عادی)
(عادی با شناسایی فاز)
3000000
3500000
26 XRD نمونه (تعیین FWHM)
افزایش محدوده الگوی پراش به ازای هر 28 درجه
500000
400000

 
27 DSC نمونه به ازای هر دقیقه بعد از نیم ساعت 30000 ریال اضافه می شود


تا یک ساعت

محدوده دمایی از 100 تا 300 درجه

4000000
28 TGA ( بعد از یک ساعت به ازای افزایش هر 10 دقیقه 45000ریال افزایش می یابد ) نمونه 30 دقیقه 3500000
60 دقیقه 4500000
90 دقیقه 7000000
   
29 Flash Point نمونه   2000000
   
   
30 LC-MS نمونه هزینه آماده سازی جداگانه محاسبه می گردد 5000000-6000000
31 LC-MS/MS نمونه هزینه آماده سازی جداگانه محاسبه می گردد
 
7500000-13000000
32  NMR 500MHz

CDCL2,D2O

DMSO

نمونه  

 

 

 

33

C NMR 500MHz

CDCL2,D2O

DMSO

نمونه  

 

 

34

C+H NMR 500MHz 

CDCL2,D2O

DMSO

نمونه

 

35

ویسکوزیته به روش Rotational

نمونه  

1500000

36 ویسکوزیته به روش Falling Ball نمونه
برای انجام تست به ازای هر بازه دمایی مبلغ 200000 ریال افزوده می گردد
1500000
37 نقطه ذوب دیجیتالی نمونه   1200000
38 نقطه جوش ماده خالص نمونه 1000000
39

True Boiting (point)

TBP

نمونه   1800000
40 ضریب هدایت مایعات نمونه 800000
41 pH نمونه 600000
42 پتانسیومتری نمونه 800000
43 الکتروفورز نمونه
2000000
44 اسمومتری غشائی نمونه
1200000
45

Search webCSD

جستجوی ساختار در بانک کریستالوگرافی کمبریج

نمونه نتیج  داده به صورت فایل pdf تحویل خواهد شد. 1500000
46

SC-XRD

نمونه

 

1. در صورت افزایش زمان جمع آوری دیتا از 6 ساعت به ازای هر ساعت 1800000 ریال به مبلغ جمع آوری دیتا اضافه می گردد.

2. در صورتی که آدرس پژوهشگاه و اسم عضو هیات علمی پژوهشگاه که حل ساختار و cif را انجام می دهد آورده شود مبلغ 10000000 ریال بابت حل ساختار و cif دریافت نمی گردد.

جمع آوری دیتا و تحویل آن به مراجعه کننده بدون حل ساختار1

 

 

حل ساختار و تحویل فایل cif2

 

19000000
47

کارل فیشرکولومتری

نمونه


6000000

 

 

 
48 کارل فیشر حجم سنجی نمونه
6000000
49 پتانسیواستات/گالواتواستات (روشهای الکتروشیمیایی) نمونه   2200000
50 کدورت نمونه 600000

51 مواد معلق در نمونه های آبی نمونه
600000
52 کل جامدات محلول آبی نمونه   600000
53 BOD نمونه 1000000
54 COD نمونه
2000000
55 سختی موقت نمونه   800000
56 راکتوربوچی تحت فشار  

بر اساس پروژه
 

57

کوره الکتریکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


کوره الکتریکی تحت گاز نیتروژن پیوسته

ساعتی

ساعتی

ساعتی

ساعتی

ساعتی

ساعتی

 

 


ساعتی

تا دمای 500 درجه سانتی گراد

500 تا 700 درجه سانتی گراد

700 تا 1000 درجه سانتیگراد

1000 تا 1200 درجه سانتیگراد

1200 تا 1500 درجه سانتیگراد

1500 تا 1700 درجه سانتیگراد

1000000

1200000

1800000

2000000

3500000

4800000

 

 

 


7000000

58

 

آسیاب گلوله ای

ساعتی1500000

59 آسیاب سیاره ای
به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 400000 ریال افزوده می شود 3000000
60 سنگ شکن فکی نمونه
1600000
61 آون ساده ساعتی 1000000
62 آون تحت خلاء ساعتی
 2000000
63 آسیاب چرخشی نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 400000 ریال اضافه می شود 2500000
64 سانتریفوژ نمونه هر نیم ساعت 3500000
65 گرانولاتور، دراژه ساز نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 400000 ریال اضافه می شود 2500000
66 میکسر مکانیکی و خمیرساز نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 400000 ریال اضافه می شود 4500000
67 پروب التراسونیک ساعتی   5000000
68 هموژنایزر نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی بللغ 500000 ریال اضافه می شود 2500000
69 روتاری نمونه   2000000
70 حمام اواتراسونیک ساعتی   2000000
71 فریزر 70- هفته ای   1000000
72 SPM/AFM نمونه بر اساس تکنیک و نوع نمونه قیمتها متفاوت می باشد از 2500000 تا 3500000
73 BET نقطه ای

10 نقطه ای

16 نقطه ای

28 نقطه ای

5500000

6000000

6500000

74 کشش سطحی، زاویه تماس بسته به کار توافقی 2000000
75 ICP آماده سازی نمونه های ICP

1 عنصر

تا 5 عنصر

تا 10 عنصر

 30 عنصر

40 عنصر

آماده سازی با اسید

آماده سازی با 4 اسید

آماده سازی با ذوب قلیا

2000000

3500000

5000000

6000000

7000000

1500000

2000000

7000000

76 سیستم تقطیر اتوماتیک و تعیین دامنه نقطه جوش
به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 800000 ریال اضافه می شود

2500000
77 فلوتاسیون   به ازای هر ساعت اضافی مبلغ 600000 ریال افزوده می شود 2500000
78 ترازو وزن بالا     300000
79 آب مقطر لیتری   300000
80 پلاریمتر     4000000
81 شیکر     1200000
82 فریز درایر ساعتی   1000000
83 ازت
  لیتری
800000
84 سیرکولاتور
85 فرمانتور بر اساس پروژه
86 پایلوت تقطیر
87 Auto lab