مدیریت و کارشناسان

مدیریت و کارشناسان

 

ردیف

آزمایشگاه مرکزی

شماره تلفن

مسئول

1

مدیر آزمایشگاه مرکزی

44787702

آقای دکتر طاهری

2

پذیرش

44787790

خانم دهقان و آقای ولی پور

  به منظور ارتباط با کارشناسان، با شماره اصلی پژوهشگاه تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید شماره اصلی پژوهشگاه
44787721-40
 

3

SEM/EDS

1262

 

خانم مهندس محبی

4

SPM

1256

 

خانم مهندس جلیل زاده

5

BET

1209

 

خانم مهندس اکبری

UV-VIS

خدمات آزمایشگاه عمومی

6

P-XRD

1118

1037

خانم دکتر باهمت

7

TGA

1106

 

خانم مهندس فرجی

DSC

8

FTIR

1120

 

خانم دکتر میرمشهوری

9

GC

1119

خانم مهندس عبدی زاده

10

CHN

1110

 

 

خانم مهندس قائم مقامی

CHNS

کشش سطحی

11

GC-MS

1108

 

خانم مهندس سلطان نژاد

12

PSA

1296

1358

خانم مهندس حسینی

پلاسما

13

KF

1222

1204

خانم مهندس قائم مقامی

خدمات عمومی آزمایشگاه مهندسی شیمی

14

فلوئورسانس(PL)

1082

 

خانم مهندس نخشب

15

جذب اتمی

1022

 

1126

آقای مهندس دانشیار

 

خانم مهندس افشین

ICP

16

LC-MS

1346

44787950

 

آقای مهندس اصفهانی

17

HPLC


1116

 

1044

خانم مهندس حجی پور

 

آقای مهندس بالاور

Spray dryer

18

SC-XRD

 

1073

آقای دکتر حلواگر

19

PSA

1117

1196

آقای دکتر صیاحی