تعرفه آنالیز

تعرفه آنالیز

 

جدول تعرفه های خدمات آزمایشگاهی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 
ردیف نام آزمون واحد مشخصه آزمون هزينه پایه به ريال
1 FTIR نمونه پودر- فیلم - مایع
پیرولیز، آماده سازی نمونه مایع و پودری
ATR
1000000
1000000
1000000
2 UV/Vis نمونه جامد 900000
مایع-ساعتی
مایع-نمونه
3500000
800000
3 آنالیز عنصری (7 نمونه بالاتر 10% تخفیف علاوه بر تخفیف دانشجویی) نمونه CHN 1000000
CHNS 2000000
4 GC نمونه كيفي بدون استاندارد سازی
کمی بدون استاندارد سازی
کمی با استاندارد سازی
 1000000-1500000
2500000
3000000

 
نمونه Heads Space
Trap & Purge
SPME

3000000
3000000
4000000
نمونه
گازی
3000000
5 GC/Mass نمونه   از 3000000 تا 5000000
6 I.C (كروماتوگرافي يوني) هرآنيون یا کاتیون 5 آنیون
تک آنیون
2500000
1000000
7 Mass (طیف سنجی جرمي) نمونه   500000
8 HPLC كروماتوگرافي مايع نمونه
کمی


 از 1700000 تا 2500000
9 Spay driyer نمونه
 
کمتر از یک ساعت
 
1400000
10 HPLC Preprative نمونه   از 2000000
11 A.Aَ فلزات سنگین ( نمونه های آماده سازی شده توسط متقاضی 25% تخفیف ) هرعنصر هزینه آماده سازی جداگانه محاسبه می شود 700000
12 فليم فتومتر (Ca, K, Na) هرعنصر   200000
13 فلورسانس جامد
مایع

تیتراسیون
طیف سه بعدی

ساعتی

650000
500000

3000000
650000
14 توزيع اندازه ذرات (به روش پراكنش ليزري) نمونه   1000000-1500000
     
15 PLASMA نمونه بسته به نوع آزمایش 1250000 تا 2500000
16 نسبت قطر به ارتفاع ذرات نمونه   200000+هزینه آنالیز
     
     
     
17 دانسيته مايعات نمونه دستگاهی ( با دما به ازا هر دما 100/000 ریال بیشتر )  500000
نمونه پيكنومتر 350000
18 دانسیته پودر     350000
19 R.I (ضریب شکست نوری) نمونه   1000000
     
20 R.D (ضریب چرخش نوری)
نمونه
  2000000
21 SEM   ساعتی 4000000
22 آماده سازی و پوشش دهی طلا  
 
هر 1 RUN
تا 6 نمونه

2100000
 
23 SEM and EDX   ساعتی 4500000
24 EDX     600000
25 XRD (درجه 70-4) نمونه (عادی)
(عادی با شناسایی فاز)
1500000
1900000
26 XRD نمونه (تعیین FWHM)
افزایش محدوده الگوی پراش به ازای هر 28 درجه
100000
100000

 
27 DSC نمونه به ازای هر دقیقه بعد از نیم ساعت 30000 ریال اضافه می شود


تا یک ساعت

محدوده دمایی از 100 تا 300 درجه

2200000
28 TGA ( بعد از یک ساعت به ازای افزایش هر 10 دقیقه 45000ریال افزایش می یابد ) نمونه 30 دقیقه 2100000
60 دقیقه 2700000
90 دقیقه 4100000
   
29 Flash Point نمونه   1200000
   
   
30 LC-MS نمونه هزینه آماده سازی جداگانه محاسبه می گردد 3000000-3500000
31 LC-MS/MS نمونه هزینه آماده سازی جداگانه محاسبه می گردد
 
4000000-4500000
32 LC-MS/MS نمونه هزینه آماده سازی جداگانه محاسبه می گردد
 

4000000-4500000

 

 

33

H NMR 500MHz

CDCL2,D2O

DMSO

نمونه  

800000

900000

34

C NMR 500MHz 

CDCL2,D2O

DMSO

نمونه

1200000

1300000

35

C+H 500MHZ


  CDCL2,D20

DMSO

نمونه  

1500000

1700000

36 ویسکوزیته به روش Rotational نمونه
800000
37 ویسکوزیته به روش Falling Ball نمونه برای انجام تست به ازای هر بازه دمایی مبلغ 100000 ریال افزوده می گردد 800000
38 نقطه ذوب دیجیتالی نمونه   600000
39 نقطه جوش ماده خالص نمونه   500000
40 True Boiting (point) TBP نمونه   1000000
41 ضریب هدایت مایعات نمونه   300000
42 pH نمونه   300000
43 پتانسیومتری نمونه   400000
44 الکتروفورز نمونه   1000000
45 اسمومتری غشائی نمونه
600000
46

Search webCSD

جستجوی ساختار در بانک کریستالوگرافی کمبریج

نمونه نتایج داده به صورت فایل pdf تحویل خواهد شد. 750000
47

SC-XRD

 

نمونه

جمع آوری دیتا و تحویل آن به مراجعه کننده بدون حل ساختار1

9000000

19000000

1. در صورت افزایش زمان جمع آوری دیتا از 6 ساعت به ازای هر ساعا 1500000 ریال به مبلغ جمع آوری دیتا اضافه می گردد.

2. در صورتی که آدرس پژوهشگاه و اسم عضو هیات علمی پژوهشگاه که حل ساختار و cif را انجام می دهد آورده شود مبلغ 10000000 ریال بابت حل ساختار و cif دریافت نمی گردد.

حل ساختار و تحویل فایل2 cif

10000000

 
48 کارل فیشرکولومتری نمونه
3000000
49 کارل فیشر حجم سنجی نمونه 3000000
50 پتانسیواستات/گالواتواستات (روشهای الکتروشیمیایی) نمونه  
1200000
51 کدورت نمونه   300000
52 مواد معلق در نمونه های آبی نمونه   300000
53 کل جامدات محلول آبی نمونه 200000
54 BOD نمونه 500000
55 COD نمونه   600000
56 سختی موقت نمونه



 



300000

57 راکتوربوچی تحت فشار   بر اساس پروژه  
58

کوره الکتریکی

 

 

 

 


کوره الکتریکی تحت گاز نیتروژن پیوسته

ساعتی

ساعتی

ساعتی

ساعتی

ساعتی

ساعتی

ساعتی

تا دمای 500 درجه سانتی گراد

500 تا 700 درجه سانتی گراد

700 تا 1000 درجه سانتیگراد

1000 تا 1200 درجه سانتیگراد

1200 تا 1500 درجه سانتیگراد

1500 تا 1700 درجه سانتیگراد

400000

500000

700000

800000

1500000

2000000


3500000

59 آسیاب گلوله ای ساعتی   500000
60 آسیاب سیاره ای   به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 200000 ریال افزوده می شود 1000000
61 سنگ شکن فکی نمونه   400000
62 آون ساده ساعتی
400000
63 آون تحت خلاء ساعتی    1000000
64 آسیاب چرخشی نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 200000 ریال اضافه می شود 1000000
65 سانتریفوژ نمونه هر نیم ساعت 1500000
66 گرانولاتور، دراژه ساز نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 200000 ریال اضافه می شود 1000000
67 میکسر مکانیکی و خمیرساز نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 200000 ریال اضافه می شود 2000000
68 پروب التراسونیک ساعتی
2500000
69 هموژنایزر نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی بللغ 200000 ریال اضافه می شود 1000000
70 روتاری نمونه   1000000
71 حمام اواتراسونیک ساعتی
1000000
72 فریزی 70- هفته ای 300000
73 SPM/AFM نمونه بر اساس تکنیک و نوع نمونه قیمتها متفاوت میباشد لز 1000000 تا 1500000
74 BET نقطه ای

10 نقطه ای

16 نقطه ای

28 نقطه ای

2500000

3000000

3500000

75 کشش سطحی، زاویه تماس بسته به کار توافقی 800000
76 ICP

بیش از 10 نمونه شامل تخفیف می شود

 


آماده سازی نمونه های ICP

تک عنصری

دو عنصری

5 عنصری

10 عنصری

30 عنصری

-

آماده سازی با اسید

آماده سازی با 4 اسید

آماده سازی با ذوب قلیا

700000

900000

1500000

2500000

4000000

-

700000

700000

2000000

77 سیستم تقطیر اتوماتیک و تعیین دامنه نقطه جوش به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 400000 ریال اضافه می شود 1000000
78 فلوتاسیون
به ازای هر ساعت اضافی مبلغ 200000 ریال افزوده می شود 1000000
79 ترازو وزن بالا   به ازای هر ساعت اضافی مبلغ 200000 ریال افزوده می شود 50000
80 آب مقطر لیتری 50000
81 پلاریمتر 1000000
82 شیکر     500000
83 سیرکولاتور
 
   
84 فرمانتور
85 پایلوت تقطیر بر اساس پروژه
86 Auto lab