تعرفه آنالیز

تعرفه آنالیز

 

جدول تعرفه های خدمات آزمایشگاهی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
 
ردیف نام آزمون واحد مشخصه آزمون هزينه پایه به ريال
1 FTIR نمونه پودر- فیلم - مایع
پیرولیز، آماده سازی نمونه مایع و پودری
ATR
500,000
500,000
500,000
2 UV/Vis نمونه جامد 700,000
مایع-ساعتی
مایع-نمونه
2500000
600000
3 آنالیز عنصری (7 نمونه بالاتر 10% تخفیف علاوه بر تخفیف دانشجویی) نمونه CHN 1,000,000
CHNS 2,000,000
4 GC نمونه كيفي بدون استاندارد سازی
کمی بدون استاندارد سازی
کمی با استاندارد سازی
 800,000-1000000
2,000,000
2,500,000

 
نمونه Heads Space
Trap & Purge
SPME

2,500,000
2,500,000
3,500,000
نمونه
گازی
2,500,000
5 GC/Mass نمونه   از 2,000,000 تا 3,000,000
6 I.C (كروماتوگرافي يوني) هرآنيون یا کاتیون 5 آنیون
تک آنیون
2000000
1000000
7 Mass (طیف سنجی جرمي) نمونه   500,000
8 HPLC كروماتوگرافي مايع نمونه
کمی


 از 1500000 تا 2000000
9 Spay driyer نمونه
 
کمتر از یک ساعت
 
1400000
10 HPLC Preprative نمونه   از 2,000,000
11 A.Aَ فلزات سنگین ( نمونه های آماده سازی شده توسط متقاضی 25% تخفیف ) هرعنصر هزینه آماده سازی جداگانه محاسبه می شود 500,000
12 فليم فتومتر (Ca, K, Na) هرعنصر   200,000
13 فلورسانس جامد
مایع

تیتراسیون
طیف سه بعدی

ساعتی

650,000
500,000

3,000,000
650,000
14 توزيع اندازه ذرات (به روش پراكنش ليزري) نمونه   1000000
     
15 PLASMA نمونه بسته به نوع آزمایش 1250000 تا 2,500,000
16 نسبت قطر به ارتفاع ذرات نمونه   200,000+هزینه آنالیز
     
     
     
17 دانسيته مايعات نمونه دستگاهی ( با دما به ازا هر دما 100/000 ریال بیشتر )  500,000
نمونه پيكنومتر 350,000
18 دانسیته پودر     350,000
19 R.I (ضریب شکست نوری) نمونه   1000,000
     
20 R.D (ضریب چرخش نوری)
نمونه
  1000,000
21 SEM   ساعتی 2,500,000
22 آماده سازی و پوشش دهی طلا  
 
هر 1 RUN
تا 6 نمونه

900,000
 
23 SEM and EDX   ساعتی 3,000,000
24 EDX     400,000
25 XRD (درجه 70-4) نمونه (عادی)
(عادی با شناسایی فاز)
1000,000
1,400,000
26 XRD نمونه (تعیین FWHM)
افزایش محدوده الگوی پراش به ازای هر 28 درجه
100,000
100,000

 
27 DSC نمونه تا نیم ساعت
تا یک ساعت
تا یک و نیم ساعت
تا دو ساعت
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
28 TGA ( بعد از یک ساعت به ازای افزایش هر 10 دقیقه 100,000ریال افزایش می یابد ) نمونه تا نیم ساعت 1000,000
تا يك ساعت 1500,000
تا یک ساعت و نیم 2000000
   
29 Flash Point نمونه   1,200,000
   
   
30 LC-MS نمونه هزینه آماده سازی جداگانه محاسبه می گردد 3,000,000
31 LC-MS/MS نمونه هزینه آماده سازی جداگانه محاسبه می گردد
 
4,000,000
32 H NMR 400MHz نمونه
 

400,000

 
33 C NMR 100MHz نمونه   600,000
34 C+H نمونه   800,000
35 ویسکوزیته به روش Rotational
 
نمونه   500,000
36 ویسکوزیته به روش Falling Ball نمونه برای انجام تست به ازای هر بازه دمایی مبلغ 100,000 ریال افزوده می گردد 500,000
37 نقطه ذوب دجیتالی نمونه   400,000
38 نقطه جوش ماده خالص نمونه   500,000
39 True Boiting point)TBP) نمونه   1,000,000
40 ضریب هدایت مایعات نمونه   300,000
41 pH نمونه   300,000
42 پتانسیومتری نمونه   400,000
43 الکتروفورز نمونه   1,000,000
44 اسمومتری غشائی نمونه   600,000
45 SC-XRD نمونه جمع آوری دیتا و حل ساختار و تحویل فایل cif 8,000,000
46 کارل فیشر کولومتری نمونه   2,000,000
47 کارل فیشر حجم سنجی نمونه   2,000,000
     
48 پتانسیواستات/گالوانواستات( روشهای الکتروشیمیایی) نمونه   1,200,000
49 کدورت نمونه   300,000
50 مواد معلق در نمونه های آبی نمونه  
300,000
51 کل جامدات محلول آبی نمونه   200,000
52 BOD نمونه   500,000
53 COD نمونه   600,000
54 سختی موقت نمونه   300,000
55 راکتور بوچی تحت فشار   بر اساس پروژه  
56 کوره الکتریکی


کوره الکتریکی تحت گاز نیتروژن
ساعتی
ساعتی
ساعتی
ساعتی
ساعتی
ساعتی
ساعتی
تا دمای 500 درجه سانتی گراد
دمای 500 تا 700درجه سانتی گراد
دمای 700 تا 1000 درجه سانتی گراد
دمای 1000 تا 1200 درجه سانتی گراد

دمای 1200 تا 1500 درجه سانتی گراد
دمای 1500 تا 1700 درجه سانتی گراد
 
300,000
400,000
500,000
600,000
900,000
12000002500,000
57 آسیاب گلوله ای ساعتی   500,000
58 آسیاب سیاره ای   به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 200,000 ریال افزوده می شود 1,000,000
59 سنگ شکن فکی نمونه   400,000
60 آون ساده ساعتی   250,000
61 آون تحت خلاء ساعتی   400,000
62 آسیاب چرخشی نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 200,000 ریال افزوده می شود 1,000,000
63 سانتريفوژ نمونه هر نیم ساعت   700,000
64 گرانولاتور،دراژه ساز نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 200,000 ریال افزوده می شود 1,000,000
65 میکسر مکانیکی و خمیرساز نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 200,000 ریال افزوده می شود 1,000,000
66 پروب التراسونیک
ساعتی
  1500,000
67 هموژنایزر نمونه به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 200,000 ریال افزوده می شود 500,000
68
روتاری
نمونه   600,000
69 حمام اواتراسونیک ساعتی   1000,000
70 فریزر-70 هفته ای   300,000
71 SPM/AFM نمونه بر اساس تکنیک و نوع نمونه قیمتها متفاوت میباشد از 1,000,000 تا 1,500,000
72 BET نقطه ای 10 نقطه ای
16 نقطه ای
28 نقطه ای
2,000,000
2,400,000
2,800,000
73 کشش سطحی بسته به کار توافقی 600,000
74 ICP بیش از 10 نمونه شامل تخفیف می شود
آماده سازی نمونه های ICP
تک عنصری
30 عنصری
45 عنصری
آماده سازی با اسید
آماده سازی با ذوب قلیا
500,000
2,300,000
2,700,000
300,000
900,000
75 سیستم تقطیر توماتیک و تعیین دامنه نقطه جوش   به ازای هر نیم ساعت اضافی مبلغ 400,000 ریال افزوده می شود 1,000,000
76 فلوتاسیون   به ازای هر ساعت اضافی مبلغ 200,000 ریال افزوده می شود 1,000,000
77 ترازو وزن بالا     20,000
78 آب مقطر لیتری   20,000
79 پلاریمتر     1,000,000
80 سیرکولاتور      
81 فرمانتور      
82 پایلوت تقطیر      
83 Auto lab
 
   
         
    بر اساس پروژه