29 May 2020 - جمعه 9 خرداد 1399

تعداد بازدید:947

کاربران حاضر:143

ارائه خدمت آزمایشگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC)


ارائه خدمت آزمایشگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)

با به کارگیری آشکارسازهای فرابنفش- مرئی (UV-VIS)، ضریب شکست )RID) و فلوئورسانس (FLD)

 

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) از جمله سیستم های جداسازی و شناسایی برای مخلوط مواد و داروها می باشد که علی رغم مزیت هایی مانند تجزیه سریع، نقش حلال در افزایش قدرت تفکیک و حجم نمونه کم در استفاده برای نمونه های پیچیده، نیازمند بهبودحساسیت و انتخاب پذیری فاز ساکن می باشد.

در واقع یکی از روش های بهبود انتخاب پذیری و حساسیت، انتخاب مناسب آشکارساز است.

از اینرو پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران در جهت متمرکز نمودن وساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته جهت پاسخگویی هر چه بیشترو بهتر به نیازهای متخصصین و پژوهشگران داخلی و خارج  از مرکز آماده ی ارائه خدمات دستگاه HPLC با سه آشکارساز فرابنفش مرئی (UV-VIS)، آشکارسازضریب شکست (RID) و آشکارساز فلوئورسانس(FLD) می باشد.

ü  آشکارسازی با استفاده از روش UV-VIS به دلیل استفاده ی آسان، هزینه پایین و موثر درشناسایی اغلب ترکیبات یکی از محبوب ترین روش های آشکارسازی است.

ü  آشکارسازی با استفاده از روش ضریب شکست بر اساس تفاوت ضریب شکست اجزاء در ترکیب فاز متحرک عمل می کند و در وضعیت های خاصی نظیر غیرفرار و غیر جاذب UV بودن آنالیت (مانند ترکیبات فاقد پیوند دوگانه و غیر رنگی) استفاده می گردد.

ü  آشکارسازی با استفاده از روش فلوئورسانس به شدت حساس و انتخاب پذیر بوده و در آنالیز مقادیر ناچیز وماتریس های پیچیده استفاده می شود.

تاریخ ایجاد: یکشنبه 25 شهريور 1397
تاریخ انتشار: یکشنبه 25 شهريور 1397
تعداد بازدید: 948