19 July 2019 - جمعه 28 تير 1398

تعداد بازدید:1,643

کاربران حاضر:271

KFMetrohm

اندازه‌گیری میزان آب در نمونه‌هایی با درصد آب بسیار پایین به روش کولن سنجی در محدوده mg/kg 100-مطابق با استاندارد ASTM E1064

اندازه‌گیری آب در نمونه‌ها با درصد آب بالا به روش حجم سنجی در محدوده  mg/kg 100 تا 100% مطابق با استاندارد ASTM E203-08

حرارت دادن نمونه ها در آون و آزاد کردن آب موجود در آن و سپس اندازه‌گیری میزان آب آزاد شده در محدوده mg/kg  25000-10 مطابق با استاندارد ASTM D6304


فرم درخواست آنالیز

تاریخ ایجاد: چهارشنبه 6 اسفند 1393
تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1393
تعداد بازدید: 1644