29 May 2020 - جمعه 9 خرداد 1399

تعداد بازدید:5,853

کاربران حاضر:128

ICP-AESInductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy

Spectroarcos

تعیین فلزات و تعدادی از نافلزات 

حساسيت بالا و تكرارپذيري

آنالیز همزمانی چند عنصر، حد تشخیص پایین و دامنه خطی زیاد، روش مناسبی برای اندازه گیری نانو ذرات مختلف از جمله نانو ذرات معدنی است

خوانش همزمان چند عنصری می باشد که سبب افزایش سرعت در آنالیز نمونه ها می شود.

دقت اندازه گيري عناصر در اين سيستم در حد قسمت در بيليون (ppb)


فرم درخواست آنالیز

تاریخ ایجاد: چهارشنبه 6 اسفند 1393
تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1393
تعداد بازدید: 5854