25 April 2019 - پنج شنبه 5 ارديبهشت 1398

تعداد بازدید:5,029

کاربران حاضر:104

ICP-AESInductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy

Spectroarcos

تعیین فلزات و تعدادی از نافلزات 

حساسيت بالا و تكرارپذيري

آنالیز همزمانی چند عنصر، حد تشخیص پایین و دامنه خطی زیاد، روش مناسبی برای اندازه گیری نانو ذرات مختلف از جمله نانو ذرات معدنی است

خوانش همزمان چند عنصری می باشد که سبب افزایش سرعت در آنالیز نمونه ها می شود.

دقت اندازه گيري عناصر در اين سيستم در حد قسمت در بيليون (ppb)


فرم درخواست آنالیز

تاریخ ایجاد: چهارشنبه 6 اسفند 1393
تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1393
تعداد بازدید: 5030