24 July 2017 - دوشنبه 2 مرداد 1396

تعداد بازدید:4,499

کاربران حاضر:27

XRD


Powder X-Ray Diffractometer

Bruker AXS-D8 Advance

·        ثبت الگوی پراش پرتو ایکس جهت شناسایی فازهای موجود در ماده

·        مجهز به جا نمونه­ای چرخان که منجر به اندازه گیری کل سطح ماد می­شود.

·        حجم سیلندری به قطر 20×1 میلی متر ارتفاع

·        شناسایی فازهای ترکیبات شیمیایی پودری بر اساس الگوی پراش اشعه ایکس

·        اندازه گیری میانگین فواصل بین لایه­ها (d)

·        تشخیص فازهای کریستالی با استفاده از بانک الکترونیک نرم افزار

·        اندازه گیری FWHM جهت تعیین اندازه ذرات با استفاده از رابطه Scherrer


فرم XRD

XRD ( درجه 70-4 ) نمونه (عادی) 600,000 ریال
XRD ( درجه 70-4 ) نمونه (عادی با شناسایی فاز) 660,000 ریال
             XRD     نمونه (تعیین FWHM) 60,000 ریال
تاریخ ایجاد: چهارشنبه 6 اسفند 1393
تاریخ انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1393
تعداد بازدید: 4500