20 May 2019 - دوشنبه 30 ارديبهشت 1398

تعداد بازدید:8,776

کاربران حاضر:125

فرم درخواست آنالیز


ردیف

نوع  آنالیز

فرم درخواست آنالیز

فرم تکمیلی

1

(AAS) و ICP

 دانلود

 

2

TGA

 دانلود

دانلود

3

DSC

دانلود

دانلود

4

A.A

دانلود

 

5

BET

 دانلود


6

CHN & CHNS

دانلود

 

7

Flame Photometer

 دانلود

 

8

flash point

 دانلود

 

9

Fluorescence

دانلود

 

10

FT-IR

دانلود

 

11

GC

دانلود

 

12

GC-MS

دانلود

 

13

HPLC

 دانلود

 

14

Ion Chromatograph

 دانلود

 

15

Karl Fischer

 دانلود

 

16

LC-MS

 دانلود

 

17

MS

دانلود

 

18

Particle size

 دانلود

 

19

Petroleume Ins. General Servise

دانلود

 

20

PSA

 دانلود

 

21

P-XRD. SC_XRD

دانلود SC-XRD

 دانلود P-XRD

 

22

SEM

 دانلود

 

23

SFT

 دانلود

 

24

SPM

 دانلود

 

25

spray dryer

 دانلود

 

26

Viscosity

 دانلود

 

27

دانسيومتر

 دانلود

 

28

ولتامتری

 دانلود

 

29
خدمات آزمایشگاه عمومی
دانلود